Төлбөр төлөх хугацаа "1-р сарын 28 - 2-р сарын 22"

2019 оны Хаврын семестрийн төлбөр төлөх хугацаа 1-р сарын 28-аас 2-р сарын 22 хүртэл.